Галерия

Същност на турнира1. Цели
МТМФ е отборно състезание между ученици от средните училища.В него се оценява способността на учениците да решават сложни научни проблеми, да представят решенията на тези проблеми в убедителна форма и да ги защитават в научни дискусии, наречени “Физични битки”.В него отборите се състезават колективно.
МТМФ е международна организация от участници, които споделят общите й цели, а именно да се провокира и повишава интереса на учениците от средните училища към физиката и свързаните дисциплини, да се съдейства за осъществяване на естествена връзка между училищата, университетите и изследователските центрове.

2. Задачи
Задачите се подготвят предварително от Международния организационен комитет на турнира и се обявават не по-късно от края на м. Октомври началото на уебстраницата на състезанието: www.iypt.org.
Много ог задачите са относно явления, с които ние се сблъскваме в ежедневието си, което не означава , че са лесни за решаване.Понякога е твърде трудно да се намери пълно решение на дадена задача, тъй като голям брой от задачите са част от научни проблеми с теоретично или технологично значение.
От учениците се изисва вярно разбиране на основните физични закони и принципи, познания по химия, биология, математика. Здачите на МТМФ имат висока образователна ефективност и могат да се използват в много дейности и сфери на обучението по физика: в различни извънкласни форми на обучение; за лабораторен практикум ; за обогатяване на материалната база на кабинетите по физика чрез изработване на модели и улреди, свързани с някои от задачите.
Тези задачи могат да се използват за провеждане на училищни, регионални и национални турнири на Младите физици.Подбрани са така, че да не изискват сложно лабораторно оборудване, някои от тях могат да се извършват и в домашни условия.

3. Участие
В международния турнир всяка страна участва с един отбор. С два отбора участва страната домакин и Русия, като страна учредител на турнира.
Всяка страна има своя селекция за подбор на участниците в Международния турнир.Могат да участват отбори, излъчени на регионално, градско или училищно ниво.
Всеки отбор се състои от петима ученика от гимназиалния курс.Той се ръководи от двама ръководители.
Учениците, които завършват своето обучение в годината на провеждането на състезанието също могат да участват в МТМФ.Съставът на отбора не се променя по време на състезанието.Отборът се оглавява от капитан, който е официален негов представител по време на физичните битки.