Галерия

Начин на провеждане на МТВФ1. Физичната битка/ ФБ/- основна структурна единица на състезанието.
Състезанието включва селективи/ кръгове/ и финал. Работният езек е английски.
Основната структурна единица на състезанието е Дискусионната група /ДГ/, формално наречена Физична битка /ФБ/. Всички отбори участват в / предварителни кръгове, наречени Селективни физични битки/СФБ/. Последните се провеждат съобразно специален списък, изготвен в зависимост от броя на участващите отбори, следвайки правилото, никой отбор да не се среща с друг отбор повече от един път.
Този списък се знае преди отборите да получат своите цифрови номера, изтеглени по жребий. Най-добрите отбори участват във Финалната физична битка.
В една дискусионна група /ФБ/ участват три или четири отбора /отново в зависимост от общия брой отбори/. Тя се провежда на три или четири етапа.

2.Роли на отборите по време на ФБ.
Във всеки етап, отборите изпълняват една от трите /четирите/ роли: Докладчик/Reporter/, Опонент/Opponent/, Рецензент/Reviwer/и евентуално Наблюдател/ Observer/, което означава , че в една битка се докладват 3 или 4 задачи. В следващите етапи на ФБ отборите сменят ролите си по определена схема. На базата на получените резултати от Селективните физични битки три отбора се допускат до финала на турнира.
Всяка битка започва с предизвикване на Докладчика от страна на Опонента по задача от турнира /т.е. заявяване на задачата, решението на която трябва да се представи/.Докладчикът може да приеме предизвикателството или да го отхвърли. Ако то бъде прието в продължение на 12 минути Докладчикът представяне решение на задачата, след което Опонентът задава кратки уточняващи въпроси към него. След получените отговори Опонентът подготвя, и прави оценка на представенето решение. Следва дискусия между него и Опонента.След приключване на дискусията Рецензентът задава уточняващи въпроси към двамата и прави обобщена оценка на тяхното представяне.
Наблюдателят не взема участие в съответния етап на битката, а само наблюдава.
В края на всеки етап на битката Докладчикът прави заключителни бележки.
Следват въпроси от членовете на журито към участващите отбори и накрая оценяване по десетобалната система.
В детайли изпълняването на всяка роля включва:
Докладчик:
Представя същността на решението на проблема, привличайки вниманието на аудиторията към основната идея и изводите. Стандартните средства за презентацията са черна дъска, проектори /по преценка на докладващия може да се представи изработен уред по задачата или опитна постановка/.
Опонент:
Поставя въпроси към Докладчика и критикува доклада, насочвайки вниманието към неточни твърдения в разбирането на проблема и грешки при решението му. Опонентът анализира предимствата и недостатъците, както на решението, така и на презентацията на Докладчика. Дискусията на опонента не трябва да бъде презентация на неговото решение. По време на дискусията се обсъжда решението на Докладчика.
Рецензент:
Представя кратка оценка на представянето на Докладчика и Опонента.
Наблюдател:
Не участвува активно във ФБ.
По време на ФБ само един член от отбора взема думата като Докладчик, Опонент или Рецензент, другите членове на отбора могат да асистират /да работят с проекторите, да помагат при експериментите/ и да прави кратки бележки. Никой член на отбора не може да взема думата повече от два пъти по време на ФБ.
Отборите сменят ролите си в една ФБ по следната схема:

3. Правила за смяна на ролите на отборите в една ФБ.
Всяка физична битка се провежда на три /четири/ етапа.
Смяната на ролите в една ФБ се извършва по следната схема:

upload/tab-1.jpg


4. Правила за провеждане на всеки етап на ФБ.
Правилата за провеждане на всеки един етап от ФБ и предвиденото време за това, са дадени в долната схема:

upload/tab-2.jpg5.Правила при предизвикването/поставянето на проблеми/ и отказването на проблеми.
5.1.Всички проблеми представени в една и съща битка трябво до бъдат различни.
5.2.Селективни битки
Опонентът може да предизвика Докладчика по всеки проблем с изключение на проблем,който е бил:
/а/ представен от Докладчика по-рано,
/б/ опониран от Опонента по-рано,
/в/ представен от Опонента по-рано.
Ако има по-малко от пет проблема,останали за предизвикване,забраните /а/, /б/, /в/ последователно се премахват в същия ред.
По време на селективните физични битки Докладчикът може да откаже общо три различни проблеми без наказание.За всяки следващ отказ коефициентът на Докладчика /виж параграф 6/ се намалява с 0.2.Тази редукция продължава да се прилага в следващите ФБ.
5.3.Финална битка
Един час след обявяването на резултатите от селективните физични битки,отборите участвуващи във финалната битка избират проблемите,по които ще докладват.В случай,че отборите избират един и същ проблем,предимството се дава съобразно реда на представянията във Финала/виж параграф 12/.Изборът на проблемите за представяне трябва да се обяви публично веднага.

6.Оценяване
След всеки етап на ФБ журито оценява отборите,отчитайки под внимание представянията на членовете на отбора, тяхните въпроси и отговори , участието им в дискусията.Всеки член на журито поставя оценки от 1 до 10. Средната оценка от най-високата и най-ниската оценка се изчислява, като една оценка и се прибавя към останалите оценки.Тази сума се използва да се оцени средната оценка за отбора.Средните оценки се умножават по различни кофициенти:3.0 или по-малко /виж параграф 5/ за Докладчика, 2.0 за Опонента, 1.0 за Рецензента и тогава се трансформират в точки.

7.Резултати
7.1.За отбор във ФБ
Сумата от точки /СТ/ е сумата от средните оценки,умножени по сътветните коефициенти и закръглени до една десета.
7.2.За отбор в Турнира
Общата сума от точки/ОСТ/ е равна на сумата от точки /СТ/ на отбора от всички селективни физични битки.Най-високата/максимална / обща сума от точки /МОСТ/, служи като референция /виж параграф 8/.

8.Финал
Трите отбора,имащи максимална обща сума от точки/ МОСТ/ от селективните физични битки участвуват във финала.В случай, че отборите имат еднаква обща сума от точки/ОСТ/, тяхното участие във финала се определя от хармоничността на работа на отбора по време на селективните физични битки; в случая на еднаквост то се определя чрез жребий. Редът на представянето във финала също се определя от ОСТ,в случая на еднаквост се определя от най-балансираната работа на отбор, в случая на следваща еднаквост по жребий.Колкото е по-голяма ОСТ, толкова по-малък е номерът на съответния отбор по схемата в параграф 3 /сх.1/.
Победителят на финала заема първо място. Ако два или три отбора имат еднаква сума от точки /СТ/ на финала, победителят се определя съобразно получената най-високата обща сума ат точки /МОСТ/. Другите два отбора , участаващи във Финала си поделят второто място. За отборите, не участващи във финала, местният организационен комитет решава, съобразно получената ОСТ, кои отбори ще си поделят второ място.

Подробният регламент на състезанието на английски език може да се види на посочения по-горе уебадрес www.iypt.org